บีโอไอ เปิดประเภทกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้เป็นกิจการสนับสนุนให้ครบทั้งห่วงโซ่การผลิต ในการผลิตที่ใช้ไมโครเทคโนโลยี หรือการผลิตที่มีความแม่นยำสูง

06 กันยายน 2565

 บีโอไอ เปิดประเภทกิจการซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง เพื่อให้เป็นกิจการสนับสนุนให้ครบทั้งห่วงโซ่การผลิต ในการผลิตที่ใช้ไมโครเทคโนโลยี หรือการผลิตที่มีความแม่นยำสูง
1. ต้องมีการซ่อมแซมชิ้นส่วนสำคัญที่ใช้โดยตรงต่อการทำงานตามหน้าที่ของเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูง
2. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านการซ่อมแซมเครื่องจักร ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท/ปี โดยต้องเป็นการจ้างงานใหม่ หรือมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท 
*** ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี ไม่จำกัดวงเงิน