กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ

27 กันยายน 2565

กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยอย่างครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและการลงทุนไทยในต่างประเทศ
กองมุ่งส่งเสริมนักลงทุนไทยให้เติบโตใน 3 ทิศทาง คือ
1.
Move Up ผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง ก่อให้เกิดการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ สร้างงาน กระจายรายได้
2. Move Out ผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาตลาด แรงงาน และวัตถุดิบ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
3. Move In ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนภายในประเทศ พร้อมใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเพื่อการลงทุนในภูมิภาค / พื้นที่เศรษฐกิจชายแดน