ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่

04 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอคนใหม่ ผู้ที่จะนำทัพบีโอไอในการให้การส่งเสริมการลงทุนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ในโลกยุคใหม่ที่มีความท้าทาย ความผันผวน และมีการแข่งขันสูง BOI จะเป็นองค์กรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่มีคุณค่า เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเติบโตอย่างยั่งยืน และแข่งขันได้บนเวทีโลก”