ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง การขออนุมัติบัญชีเครื่องจักร

23 มิถุนายน 2559

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน  เรื่อง  การขออนุมัติบัญชีเครื่องจักร วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 โดย ว่าที่ร้อยตรีจรัส เวชพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร