ผู้ว่าการ กนอ. เข้าพบนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

07 ตุลาคม 2565

รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยนางนิภา รุกขมธุร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) รักษาการรองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์) และนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร) เข้าพบนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ ผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน ได้พูดคุยถึงแนวโน้มการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ปัญหา อุปสรรค มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แนวโน้มการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการพัฒนานิคมร่วมกับนักลงทุนต่างชาติ เป็นต้น