ภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 5-6) เรื่อง “การตัดบัญชีวัตถุดิบ ตามมาตรา 36”

27 มิถุนายน 2559

           ภาพกิจกรรมการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ครั้งที่ 5-6) เรื่อง “การตัดบัญชีวัตถุดิบ ตามมาตรา 36” ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลารอบเช้า 09.00 – 12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมระยอง ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 จังหวัดชลบุรี วิทยากรผู้ให้ความรู้ คุณรุ่งรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จากสมาคมสโมสรนักลงทุน จังหวัดชลบุรี