มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม Retention & Expansion Program

14 พฤศจิกายน 2565

มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม Retention & Expansion Program 
เพื่อกระต้นให้บริษัทรายเดิม ยังใช้ไทยเป็นฐานการผลิต และขยายการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง
*มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป