บีโอไอ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

21 พฤศจิกายน 2565

บีโอไอ ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ผ่านกองเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness Enhancement Division) โดยให้การส่งเสริมแก่โครงการลักษณะ ดังนี้
1. กิจการผลิตหรือบริการใหม่ หรือ ใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือใช้ความรู้ในการผลิตขั้นสูง 
2. มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญให่้ยั่งยืนในประเทศ และผลักดันประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
3. เกิดประโยชน์อย่างสูงในวงกว้างต่อเศรษฐกิจและสังคม /สร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศ /พัฒนาบุคลากรในภาคส่วนต่างๆ และถ่ายทอดเทคโนโลยี