ภาพกิจกรรมงานสัมมนาเรื่อง "บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online" ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559

02 กันยายน 2559

          ภาพกิจกรรมงานสัมมนาเรื่อง "บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online" ครั้งที่ 4 ณ โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ให้เกียรติกล่าวต้อนรับโดยคุณทยาภรณ์ ศรีสังข์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

          บรรยายภาพรวมการให้บริการระบบ Online ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยคุณศิริพร นุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

          บรรยายพร้อมสาธิตการยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ e-Investment วิทยากรโดย คุณอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติการ และคุณพงค์พัฒน์ ศรีทิพงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

          บรรยายหัวข้อ: การให้บริการ Online ในระบบงานสิทธิประโยชน์
          - การใช้งานระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร (EMT) เฟส 2
วิทยากรโดย คุณพลกฤษณ์ ทวีสุนทร นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

          - การใช้งานระบบงานสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้ (e-Tax)
วิทยากรโดย คุณอมรา จริตพจน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

          - การใช้งานระบบงาน ตส 310
วิทยากรโดย คุณเฉลิมชัย เพาะบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน