“NEW Economy, NEW Opportunities” เสริมศักยภาพ สร้างโอกาสการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

16 สิงหาคม 2566

“NEW Economy, NEW Opportunities”
เสริมศักยภาพ สร้างโอกาสการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
วันที่ 1 กันยายน 2566  โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง

ได้ที่ https://shorturl.at/hjNVW