EEC เน้นดึงการลงทุน 5 คลัสเตอร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์การลงทุนโลก

28 สิงหาคม 2566

EEC เน้นดึงการลงทุน 5 คลัสเตอร์ รองรับการเปลี่ยนแปลงเทรนด์การลงทุนโลก
จากภารกิจที่สำคัญของอีอีซี ในการผลักดันการลงทุน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ เทรนด์การลงทุน ในระยะต่อไป