ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับ ผอ.วิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล

28 กันยายน 2560

ขอต้อนรับ และแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการท่านใหม่

นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
สำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี