​BOI หนุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ดันไทยแลนด์ 4.0

21 ธันวาคม 2560

          น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กล่าวในงานสัมมนา “การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน ว่าการสัมมนาครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอมุมมองต่างๆ ทั้งด้านศักยภาพและโอกาสการพัฒนา การออกแบบ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร สำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อก้าวไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ด้วยการนำนวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต การจัดงานครั้งนี้ BOI ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานองค์กรพันธมิตรต่างๆ อาทิ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ศูนย์เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติ และสมาคมเครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) โดยภายในงานได้มีการนำเสนอข้อมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ซึ่งปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายประเภทกิจการที่สามารถขอรับส่งเสริมการลงทุนให้กว้างขึ้น ตลอดจนกำหนดให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับโครงการที่มีการใช้ระบบอัตโนมัติที่มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศ
 
          โดยปัจจุบัน BOI ให้สิทธิประโยชน์ครบทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้โดยในส่วนของผู้ผลิตจะสามารถขอรับการส่งเสริมในกิจการต่างๆ ได้โดยตรง อาทิ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ การประกอบหุ่นยนต์ การออกแบบทางระบบวิศวกรรม ขณะที่ผู้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสามารถขอรับการส่งเสริมจาก BOI ได้ภายใต้มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนี้ โดยผู้ขอรับสิทธิจะเป็นผู้ประกอบการทั้งที่เคยได้รับการส่งเสริมและไม่เคยได้รับการส่งเสริมจาก BOI  ก็ได้แต่ต้องเป็นประเภทกิจการที่ BOI เปิดให้การส่งเสริม

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ