​ภาพสรุปแนวทางการรายงานรูปแบบใหม่

23 มกราคม 2561

            ภาพสรุปแนวทางการรายงานรูปแบบใหม่ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

1) ประกาศ สกท.ที่ ป.1/2561 กำหนดแนวทางรายงานความคืบหน้าโครงการ
2) ประกาศ สกท. ที่ ป.2/2561 กำหนดแนวทางรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
3) ประกาศ สกท. ที่ ป.3/2561 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานผลการดเนินงานประจำปี และรายงานความคืบหน้าโครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Monitoring)

ประกาศออกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561