​สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดตั้งโครงการสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (Digital Academy Thailand : DAT)

08 กุมภาพันธ์ 2562

                ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมกับปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันจัดงานพิธีเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (Digital Academy Thailand : DAT) ณ  คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
 
                สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (Digital Academy Thailand : DAT) เป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางด้าน AI, Data Science และ IOT รวมทั้งหลักสูตรทางดิจิทัลต่างๆ ที่จะตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลในพื้นที่ EEC โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ ก.พ. 62 – ม.ค. 65 โดยจะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ในการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ มีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 
                DAT ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ Co-working space ที่ทันสมัย สวยงาม และตออบสนองความต้องการด้านดิจิทัล ซึ่งเปิดบริการให้กับผู้เข้าร่วมอบรมและบุคคลภายนอก เพื่อใช้งานในการประชุม ทำงาน และสร้างสรรค์ผลงาน