ข่าวจาก BOI

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 11 พฤษภาคม 2565

บีโอไอ ปรับปรุงประเภทกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้การส่งเสริมลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า 09 พฤษภาคม 2565

บีโอไอ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้การส่งเสริมลงทุนกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะไฟฟ้า

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง 03 พฤษภาคม 2565

บีโอไอปรับปรุงมาตรการเศรษฐกิจฐานราก สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นและผู้ประกอบการศักยภาพสูง

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ 02 พฤษภาคม 2565

สิทธิบีโอไอ สำหรับ SMEs ครอบคลุมทั้งภาคการผลิต และการบริการ - คุณสมบัติ SMEs 1. คนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51% 2. SMEs ต้องมีรายได้ของกิจการ ทั้งกิจการที่ได้บีโอไอและไม่ได้บีโอไอ รวมกันต่อปีไม่เกิน 500 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก

บีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 28 เมษายน 2565

บีโอไอ เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเร่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ Industry 4.0 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

SUBCON THAILAND 2022 27 เมษายน 2565

SUBCON THAILAND 2022 ขอเชิญ EXHIBITOR เข้าระบบ BUSINESS MATCHING PROGRAM เพื่ออัพเดทข้อมูลบริษัทและทำการนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้ากับ BUYER ONSITE / ONLINE

หน้า 3 / 36