ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
วันพุธที่ 03 มีนาคม 2010 เวลา 10:34 น.


        เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและกระจาย ความเจริญไปสู่ภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกขึ้นในปี 2531 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเรียกว่า หน่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
        ต่อมาในปี 2534 ได้มีการค้นพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ทำให้เกิดโครงการท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง และ โครงการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดและจูงใจให้มีการลงทุนในภูมิภาคนี้เพิ่มมากขึ้น
        สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี (แหลมฉบัง) ในปี 2535 และเปิดทำการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ตราด สระแก้ว และนครนายก 
       
       ปัจจุบันสำนักงานฯ มีศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาครวม 7 แห่ง ประกอบด้วย 
1. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)
2. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
3. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)
4. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
5. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
6. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)
7. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)