ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริม

1   ให้ประเภทกิจการตามที่กำหนดไว้ในบัญชีประเภทกิจการท้ายประกาศนี้เป็นกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
                         บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน 
                              หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
                              หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
                              หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
                              หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
                              หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
                              หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
                              หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
2   ให้กำหนดเงื่อนไข สิทธิและประโยชน์สำหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามที่ระบุไว้ในแต่ละประเภทกิจการนั้น
3   ให้กำหนดกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่กำหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น ดังนี้
-  ประเภท 1.3  กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ (ยกเว้นยูคาลิปตัส)
-  ประเภท 3.9  กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
-  ประเภท 4.11.1  กิจการผลิตลำตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนลำตัวอากาศยาน ชิ้นส่วนสำคัญ เช่น เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอากาศยาน ใบพัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
-  ประเภท 5.6  กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์  
-  ประเภท 5.7  กิจการซอฟต์แวร์
-  ประเภท 7.1.1.1  กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำจากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel)
-  ประเภท 7.8  กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน (Energy Service Company: ESCO)
-  ประเภท 7.9.2  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี  
-  ประเภท 7.10  กิจการ Cloud Service
-  ประเภท 7.11  กิจการวิจัยและพัฒนา
-  ประเภท 7.13  กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
-  ประเภท 7.13  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม  
-  ประเภท 7.14  กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
-  ประเภท 7.15  กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน  
-  ประเภท 7.19  กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ  ประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริม (ยุทธศาสตร์ใหม่)_45334.pdf