บริการสนับสนุนธุรกิจ

 • ให้คำปรึกษา แนะนำ บริการข้อมูลด้านการลงทุน กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป
 • บริการแนะนำการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุน
 • ต้อนรับและจัดบรรยายสรุปแก่นักลงทุน
 • บริการจับคู่ร่วมทุน
 • บริการหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน
  • มอบบัตรส่งเสริมแก่ผู้ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
  • อำนวยความสะดวกการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าว
  • ดรวจเริ่มงาน และการอนุญาตให้ขยายเวลาเริ่มงานตามโครงการ
  • ตรวจเปิดดำเนินการตามโครงการ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุน