บุคลากร

นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ
Miss Patcharada Nawakawongkarn
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
โทรศัพท์ : 0-3840-4989
โทรสาร : 0-3840-4997
e-mail : patcharada@boi.go.th

 

นายนันทวุฒิ อักษรแก้ว
Mr.Nantawoot Aksornkaew
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ พิเศษ
โทรศัพท์ : 0-3840-4911
โทรสาร : 0-3840-4997
e-mail : nantawoot@boi.go.th

 

นางสาวอโนชา ชื่นสมจิตร์
Ms.Anocha Chuensomjit
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-3840-4907
โทรสาร : 0-3840-4997
e-mail :anocha@boi.go.th

นางสาวเบญจมาศ สุขสิงห์

Ms.Benchamas Suksing

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4945

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : benchamas@boi.go.th


นางสาวดวงขวัญ รณฤทธิวิชัย
Miss Duangkwan Ronnarithivichai

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0-2553-8421
e-mail : duangkwan@boi.go.th 

นายวศิน ประเสริฐธีระชัย
Mr. Wasin Praserttirachal
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0-3840-4914
โทรสาร : 0-3840-4997
e-mail : wasin@boi.go.th

 

นางสาวอัญมณี เครือมาลี

Ms. Unyamanee Kruamalee

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4913

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : unyamanee@boi.go.th

นางคำใจ คำวิเศษ

Mrs.Khamjai Khamvisad

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4908

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : khamjai@boi.go.th

นางสาวปาริชาติ จันทร์จำปี

Ms.Parichat Chanchampee

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4909

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :parichat@boi.go.th

นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ์คงตระกูล

Ms.Nuengruthai Pitakkonktrakul

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4910

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nuengruthai@boi.go.th

นางทานตะวัน เผือกวัด

Mrs.Tantawan Puakwat

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4947

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :tantawan@boi.go.th

นางรุ่งทิพย์ ไพรศิริ

Mrs.Rungtip Praisiri

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4949

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : rungtip@boi.go.th

นางสาวประภาพร ธุระแสง

Ms.Prapaporn Thurasang

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4952

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :prapaporn.t@boi.go.th

นางสาวญาดา วิถีธรรมศักดิ์

Ms.Yada Withithamasak

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4928

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : yada.w@boi.go.th

นางสาววาสนา จินากลึง

Ms.Wassana Jinaklueng

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4946

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :wassana@boi.go.th

นางสาวชาตยา ภาคถารีย์

Ms.Chataya Phakthari

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)
โทรศัพท์ : 0-3840-4957
Tel. 092-909-7995
โทรสาร : 0-3840-4997
e-mail : chataya@boi.go.th

นางสาวธิดารัตน์ ระวังกลาง

Ms.Thidarat Ravangklang

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4948

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :thidarat@boi.go.th

นางสาวศิริลักษณ์ โพบุตตะ

Ms.Sirilak Phobutta

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4953

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :sirilak@boi.go.th

นายวาสนา จำปามี

Mr.Wasana Jampamee

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

โทรศัพท์ : 0-3840-4918

โทรสาร : 0-3840-4997

นายเอี่ยม สักการินทร์

Mr.Aiam Sakkarin

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0-3840-4919

โทรสาร : 0-3840-4997

นางสาวกนกวรรณ เกียดกลาง

Ms.Kanokwan Keatklang

พนักงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4951

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : kanokwan.k@boi.go.th

นางสาวสุดารัตน์ รักโคตร

Ms.Sudarat Rakkote

พนักงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4955

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :sudarat.r@boi.go.th