บุคลากร

นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ

Miss Patcharada Nawakawongkarn

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

โทรศัพท์ : 0-3840-4989

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : patcharada@boi.go.th

นายนันทวุฒิ อักษรแก้ว

Mr.Nantawoot Aksornkaew

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับชำนาญการ พิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3840-4911

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nantawoot@boi.go.th

นางสาวอโนชา ชื่นสมจิตร์

Ms.Anocha Chuensomjit

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4907

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : anocha@boi.go.th

นางสาวเบญจมาศ สุขสิงห์

Ms.Benchamas Suksing

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4945

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : benchamas@boi.go.th

นางสาวดวงขวัญ รณฤทธิวิชัย

Miss Duangkwan Ronnarithivichai

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-2553-8421

e-mail : duangkwan@boi.go.th

นายวศิน ประเสริฐธีระชัย

Mr. Wasin Praserttirachal

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4914

โทรสาร: 0-3840-4997

e-mail : wasin@boi.go.th

นางสาวอัญมณี เครือมาลี

Ms. Unyamanee Kruamalee

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

ระดับปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4913

โทรสาร: 0-3840-4997

e-mail : unyamanee@boi.go.th

นางคำใจ คำวิเศษ

Mrs.Khamjai Khamvisad

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4908

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : khamjai@boi.go.th

นางสาวปาริชาติ จันทร์จำปี

Ms.Parichat Chanchampee

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4909

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :parichat@boi.go.th

นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ์คงตระกูล

Ms.Nuengruthai Pitakkonktrakul

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4910

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nuengruthai@boi.go.th

นางทานตะวัน เผือกวัด

Mrs.Tantawan Puakwat

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4947

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :tantawan@boi.go.th

นางรุ่งทิพย์ ไพรศิริ

Mrs.Rungtip Praisiri

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4949

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : rungtip@boi.go.th

นางสาวประภาพร ธุระแสง

Ms.Prapaporn Thurasang

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4952

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :prapaporn.t@boi.go.th

นางสาวญาดา วิถีธรรมศักดิ์

Ms.Yada Withithamasak

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4928

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : yada.w@boi.go.th

นางสาววาสนา จินากลึง

Ms.Wassana Jinaklueng

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4946

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :wassana@boi.go.th

นางสาวชาตยา ภาคถารีย์

Ms.Chataya Phakthari

พนักงานราชการ

(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4957

Tel. 092-909-7995

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : chataya@boi.go.th

นางสาวธิดารัตน์ ระวังกลาง

Ms.Thidarat Ravangklang

พนักงานราชการ

(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4948

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :thidarat@boi.go.th

นางสาวศิริลักษณ์ โพบุตตะ

Ms.Sirilak Phobutta

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4953

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :sirilak@boi.go.th

นายวาสนา จำปามี

Mr.Wasana Jampamee

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

โทรศัพท์ : 0-3840-4918

โทรสาร : 0-3840-4997

นายเอี่ยม สักการินทร์

Mr.Aiam Sakkarin

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0-3840-4919

โทรสาร : 0-3840-4997

นางสาวกนกวรรณ เกียดกลาง

Ms.Kanokwan Keatklang

พนักงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4951

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : kanokwan.k@boi.go.th

นางสาวสุดารัตน์ รักโคตร

Ms.Sudarat Rakkote

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4955

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :sudarat.r@boi.go.th