บุคลากร

นายภนธร วงศ์พรหม

Mr. Phonnathorn Vongprom

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 

โทรศัพท์ : 0-3840-4989

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : phonnathorn@boi.go.th

นายนันทวุฒิ อักษรแก้ว

Mr.Nantawoot Aksornkaew

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3840-4911

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nantawoot@boi.go.th

นางสาวอโนชา ชื่นสมจิตร์

Ms.Anocha Chuensomjit

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3840-4907

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : anocha@boi.go.th

นางสาวเปรมกมล เถียรหนู

Miss Premgamon Theannoo

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4938

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : premgamon@boi.go.th

นางสาวเบญจมาศ สุขสิงห์

Miss Benchamas Suksing

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4945

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : benchamas@boi.go.th

นายฐิติกร ดำรงค์พานิช

Mr. Titigron Damrongpanich

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4920

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : titigron@boi.go.th

นายวศิน ประเสริฐธีระชัย

Mr. Wasin Praserttirachai

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4914

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : wasin@boi.go.th

นางสาวสุกัญญา คำภา

Miss Sukanya Khampa

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ระดับปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4912

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : sukanya@boi.go.th

นางคำใจ คำวิเศษ

Mrs. Khamjai Khamvised

เจ้าพนักงานธุรการ 

ะดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4908

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : khamjai@boi.go.th

นางสาวปาริชาติ จันทร์จำปี

Miss Parichat Chanchampee

เจ้าพนักงานธุรการ 

ะดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4909

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : parichat@boi.go.th

นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ์คงตระกูล

Miss Nuengruthai Pitakkonktrakul

เจ้าพนักงานธุรการ 

ะดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4910

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nuengruthai@boi.go.th

นายวาสนา จำปามี

Mr. Wasana Jampamee

ลูกจ้างประจำ 

(พนักงานขับรถยนต์) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4918

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : wasana.j@boi.go.th

นางทานตะวัน เผือกวัด

Mrs. Tantawan Puakwat

พนักงานราชการ

(พนักงานส่งเสริมการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4947

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : tantawan@boi.go.th

นางรุ่งทิพย์ ไพรศิริ

Mrs. Rungtip Praisiri

พนักงานราชการ

(พนักงานส่งเสริมการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4949

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : rungtip@boi.go.th

นางสาวประภาพร ธุระแสง

Miss Prapaporn Thurasang

พนักงานราชการ

(พนักงานส่งเสริมการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4952

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : prapaporn.t@boi.go.th

นางสาวญาดา วิถีธรรมศักดิ์

Miss Yada Withithamasak

พนักงานราชการ

(พนักงานส่งเสริมการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4928

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : yada.w@boi.go.th

นางสาวสุดารัตน์ รักโคตร

Miss Sudarat Rakkote

พนักงานราชการ

(พนักงานส่งเสริมการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4955

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : sudarat.r@boi.go.th

นางสาววาสนา จินากลึง

Miss Wassana Jinaklueng

พนักงานราชการ

(พนักงานสนับสนุนการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4946

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : wassana@boi.go.th

นางสาวชาตยา ภาคถารีย์

Miss Chataya Phakthari

พนักงานราชการ

(พนักงานสนับสนุนการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4957

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : chataya@boi.go.th

นางสาวปาริฉัตร บัวคลี่

Miss Parichut Buaklee

พนักงานราชการ

(พนักงานสนับสนุนการลงทุน) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4953

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : parichut@boi.go.th

นายเอี่ยม สักการินทร์

Mr. Aiam Sakkarin

ลูกจ้างชั่วคราวงบสวัสดิการ

(Temporary Officer) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4919

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : aiem@boi.go.th

นางสาวกนกวรรณ เกียดกลาง

Miss Kanokwan Keatklang

ลูกจ้างชั่วคราวงบสวัสดิการ

(Temporary Officer) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4951

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : kanokwan.k@boi.go.th

 

นางสาวศิริรัตน์ อ่อนรักษา

Miss Sirirat Aonraksa

ลูกจ้างชั่วคราวงบสวัสดีการ

(Temporary Officer) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4916

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : sirirat.a@boi.go.th

 

นางสาวธมลวรรณ เจริญผลพาณิช

Miss Thamolwan Charoenphonphanich

ลูกจ้างชั่วคราวงบสวัสดิการ

(Temporary Officer) 

โทรศัพท์ : 0-3840-4915

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : thamolwan@boi.go.th