บุคลากร

นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล

Ms. Bung-on Thitapaisalpol

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

โทรศัพท์ : 0-3840-4901

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : bungon@boi.go.th

ว่าที่ร้อยตรีจรัส เวชพิทักษ์

Mr.Charat Vechpitak

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการพิเศษ

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4904

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : jarat@boi.go.th

นายนันทวุฒิ อักษรแก้ว

Mr.Nantawoot Aksornkaew

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4911

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nantawoot@boi.go.th

นางสาวอโนชา ชื่นสมจิตร์

Ms.Anocha Chuensomjit

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4907

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :anocha@boi.go.th

นางสาวเบญจมาศ สุขสิงห์

Ms.Benchamas Suksing

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
ระดับปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4945

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : benchamas@boi.go.th

นางคำใจ คำวิเศษ

Mrs.Khamjai Khamvisad

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4908

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : khamjai@boi.go.th

นางสาวปาริชาติ เขียววิลัย

Ms.Parichat Khiawwilai

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4909

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :parichat@boi.go.th

นางสาวหนึ่งฤทัย พิทักษ์คงตระกูล

Ms.Nuengruthai Pitakkonktrakul

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4910

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : nuengruthai@boi.go.th

นางทานตะวัน เผือกวัด

Mrs.Tantawan Puakwat

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4947

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :tantawan@boi.go.th

นางรุ่งทิพย์ ไพรศิริ

Mrs.Rungtip Praisiri

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4949

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : rungtip@boi.go.th

นางสาวกิจจาภรณ์ อุปโภค

Ms.Kitchaporn Uppaphok

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4950

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : kitchaporn@boi.go.th

นางสาวประภาพร ธุระแสง

Ms.Prapaporn Thurasang

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4952

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :prapaporn.t@boi.go.th

นางสาวญาดา วิถีธรรมศักดิ์

Ms.Yada Withithamasak

พนักงานราชการ
(พนักงานส่งเสริมการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4928

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : yada.w@boi.go.th

นางสาววาสนา จินากลึง

Ms.Wassana Jinaklueng

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4946

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :wassana@boi.go.th

นางสาวชาตยา ภาคถารีย์

Ms.Chataya Phakthari

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4954

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : chataya@boi.go.th

นางสาวธิดารัตน์ ระวังกลาง

Ms.Thidarat Ravangklang

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4948

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :thidarat@boi.go.th

นางสาวศิริลักษณ์ โพบุตตะ

Ms.Sirilak Phobutta

พนักงานราชการ
(พนักงานสนับสนุนการลงทุน)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4953

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :sirilak@boi.go.th

นายวาสนา จำปามี

Mr.Wasana Jampamee

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4918

โทรสาร : 0-3840-4997

นายเอี่ยม สักการินทร์

Mr.Aiam Sakkarin

ช่างเทคนิค

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4919

โทรสาร : 0-3840-4997

นางสาวกนกวรรณ เกียดกลาง

Ms.Kanokwan Keatklang

พนักงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4951

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : kanokwan.k@boi.go.th

นางสาวสุดารัตน์ รักโคตร

Ms.Sudarat Rakkote

พนักงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4955

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail :sudarat.r@boi.go.th

นางสาวสุกัญญา วิวัฒน์ยุวะถาวร

Ms.Sukanya Wiwatyuwathaworn

พนักงาน

โทรศัพท์ : 0-3840-4900 ต่อ 4956

โทรสาร : 0-3840-4997

e-mail : sukanya.w@boi.go.th