ประวัติ

ประวัติ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและกระจาย ความเจริญไปสู่ภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคแห่งแรกขึ้นในปี 2531 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยเรียกว่า หน่วยปฏิบัติงานส่งเสริมการลงทุน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน...

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวเด่น